Tin tức

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam xin được gửi tới các độc giả các văn bản về hướng dẫn quản lý và trích khấu hao tài sản cố định vẫn còn hiệu lực thi hành:

1/. Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 về hướng dẫn quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Tải về

2/. Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 về sử đổi, bổ sung một số điều của thông tư 45/2013/TT-BTC.

Tải về

3/. Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/07/2018.

Tải về