Tuyển dụng

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH CHO MÙA KIỂM TOÁN NĂM 2021-2022

24/09/2021

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN THỰC TẬP SINH CHO MÙA KIỂM T... ...
Xem thêm

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021-2022

15/07/2021

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN NHÂN SỰ MÙA KIỂ... ...
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020

28/10/2020

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN XÂY DỰNG ... ...
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN THỰC TẬP SINH KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

23/10/2020

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN THỰC TẬP SINH CHO MÙA KIỂM T... ...
Xem thêm

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020 - 2021

08/07/2020

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VNAA) CẦN TUYỂN TRỢ LÝ KIẾM TOÁN CHO MÙA... ...
Xem thêm

TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2020

31/01/2020

THÔNG BÁO: TUYỂN TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2020 ... ...
Xem thêm