Tin tức

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Việt Nam (VNAA) trân trọng kính mời quý vị tham khảo các nguyên tắc kế toán  được quy định cụ thể trong 26 chuẩn mực kế toán, được áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước, cụ thể:

STT

Số hiệu

Nội dung

Tra cứu

Thông tư HD

Đợt 1 ban hành ngày 31/12/2001 bao gồm:

1

VAS02

Hàng tồn Kho

Tải về

TT 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002

2

VAS03

Tài sản cố định hữu hình

Tải về

3

VAS04

Tài sản cố định vô hình

Tải về

4

VAS14

Doanh Thu- Thu nhập khác

Tải về

Đợt 2 ban hành ngày 31/12/2002 bao gồm:

5

VAS01

Chuẩn Mực Chung

Tải về

TT 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003

6

VAS06

Thuê Tài sản

Tải về

7

VAS10

Tỷ giá hối đoái

Tải về

8

VAS15

Hợp đồng xây dựng

Tải về

9

VAS16

Chi Phí đi vay

Tải về

10

VAS24

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tải về

Đợt 3 ban hành ngày 30/12/2003 bao gồm:

11

VAS05

Bất động sản đầu tư

Tải về

TT 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005

12

VAS07

Đầu tư Công ty Liên kết

Tải về

13

VAS08

Góp vốn liên doanh

Tải về

14

VAS21

Trình bày BCTC

Tải về

15

VAS25

Báo cáo tài chính hợp nhất

Tải về

16

VAS26

Bên liên quan.

Tải về

Đợt 4 ban hành ngày 15/02/2005 bao gồm:

17

VAS17

Thuế TNDN

Tải về

TT 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006

18

VAS22

Trình bày bổ sung BCTCNH..

Tải về

19

VAS23

Sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ.

Tải về

20

VAS27

BCTC giữa niên độ.

Tải về

21

VAS28

BC bộ phận.

Tải về

22

VAS29

Thay đổi chính sách Kế toán,…

Tải về

Đợt 5 ban hành ngày 28/12/2005 bao gồm:

23

VAS11

Hợp nhất KD

Tải về

TT 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006

24

VAS18

Nợ Tiềm tàng

Tải về

25

VAS19

Hợp đồng bảo hiểm

Tải về

26

VAS30

Lãi trên Cổ phiếu

Tải về