Tin tức

BẢN TIN TUẦN 1 THÁNG 6 NĂM 2021

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT TUẦN 1 THÁNG 6 NĂM 2021 NHƯ SAU:

1. Công văn số 2494/TCHQ-TXNK ngày 25/5/2021 V/v danh mục miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền

- Doanh nghiệp sử dụng nghiệp vụ IDA01 gọi lại tờ khai hải quan chưa được thông quan, sửa các chỉ tiêu liên quan đến Danh mục miễn thuế: Số Danh mục miễn thuế, số thứ tự dòng hàng tương ứng trên Danh mục miễn thuế, Mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu (không khai báo tại các chỉ tiêu này). Sau đó, doanh nghiệp sửa đổi, điều chỉnh số lượng đăng ký miễn thuế tương ứng tại Danh mục miễn thuế trên VNACCS thông qua nghiệp vụ TEB.

Doanh nghiệp thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền trên Hệ thống miễn giảm hoàn tương ứng hàng hóa và số lượng trước đây đã thông báo tại Danh mục miễn thuế trên VNACCS. Sau khi cơ quan hải quan tiếp nhận Danh mục miễn thuế trên Hệ thống miễn giảm hoàn, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng nghiệp vụ IDA01 để khai bổ sung tại tờ khai nhập khẩu:

+ Khai số Danh mục miễn thuế đã thông báo trên Hệ thống miễn giảm hoàn tại chỉ tiêu mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan theo cú pháp “#Số DMMT#&tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất”, khi nhập khẩu lô hàng cuối cùng của tổ hợp, dây chuyền thì khai “#Số DMMT#KT#&tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất”;

+ Khai Mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu tương ứng của hàng hóa nhập khẩu theo tổ hợp, dây chuyền: XN920.

Download

2. Công văn số 18312/CTHN-TTHT ngày 25/5/2021 V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng

Công ty phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, tặng khách hàng, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng theo quy định tại Khoản 7, Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính. Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ cho, tặng thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế hoạt động cho, tặng khách hàng để áp dụng chính sách thuế GTGT phù hợp.

Download

3. Công văn số 18036/CTHN-TTHT ngày 24/5/2021 V/v viết tắt địa chỉ doanh nghiệp

Trường hợp Công ty có địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Công ty quá dài, gây khó khăn cho việc lập hóa đơn của các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty do không đủ ký tự tại tiêu thức người mua thì Công ty được phép viết ngắn gọn địa chỉ ghi trên hóa đơn GTGT đối với hóa đơn đầu vào nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, quận, thành phố, xác định được chính xác địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Download

4. Công văn 17658/CTHN-TTHT ngày 21/5/2021 V/v kê khai thuế TNCN

- Về việc kê khai thuế TNCN theo tháng/quý: Về nguyên tắc việc khai thuế theo tháng/quý được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch. Do đó, việc thực hiện khai thuế tháng/quý theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP bắt đầu áp dụng từ tháng 01/2021 (hoặc quý 01/2021).

- Về khai quyết toán thuế TNCN: Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm d.1 khoản 6 điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

Download

5. Công văn số 17321/CTHN-TTHT ngày 20/5/2021 v/v lập hóa đơn sai địa chỉ

Trong thời gian từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 được ban hành đến ngày 30/6/2022, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. Theo đó:

Về nguyên tắc, khi lập hóa đơn người bán phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp người bán lập hóa đơn ghi đúng mã số thuế của người mua và mã số thuế của người bán nhưng tại mục địa chỉ Công ty trên hóa đơn ghi thiếu thông tin “đường Phạm Hùng” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ của Công ty và các nội dung khác trên hóa đơn đều đúng quy định thì các hóa đơn này vẫn được chấp nhận để kê khai thuế. Công ty và bên bán phải lập biên bản điều chỉnh về sai sót địa chỉ người mua và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Trường hợp Công ty có tên, địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá dài gây khó khăn trong việc hiển thị đầy đủ trên các hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra thì đơn vị được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng đảm bảo đúng, đầy đủ và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp và vẫn xác định được đúng tên, địa chỉ của người mua và tên, địa chỉ của người bán; các tiêu thức khác trên hóa đơn vẫn đảm bảo đủ, đúng theo quy định thì được coi là hóa đơn hợp lệ để sử dụng kê khai, hạch toán theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Download

 

 

Viết bình luận