Tin tức

BẢN TIN TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2021

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT TUẦN 3 THÁNG 6 NĂM 2021 NHƯ SAU:

1. Công văn số 20850/CTHN-TTHT ngày 11/6/2021 V/v kỳ kê khai, quyết toán thuế TNCN đối với cơ quan quản lý nhà nước

- Về khai thuế TNCN: Trường hợp Cục Quản lý đường bộ I là cơ quan quản lý nhà nước chỉ phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN, không thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT thì đơn vị thực hiện kê khai thuế TNCN theo tháng, quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP , việc kê khai thuế TNCN theo tháng được áp dụng từ kỳ tính thuế tháng 01/2021.

- Về khai Quyết toán thuế TNCN: Khai quyết toán thuế TNCN là loại khai quyết toán năm. Trường hợp Cục Quản lý đường bộ I trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho công chức, người lao động trong cơ quan thì có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do Cục Quản lý đường bộ I chi trả thu nhập, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp Cục Quản lý đường bộ I không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

Download

2. Công văn số 20849/CTHN-TTHT ngày 11/6/2021 V/v thuế TNCN đối với khoản chi phí đi lại cho người lao động

- Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Tiết đ.5 Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

“4. Sửa đổi, bổ sung tiết đ.5 điểm đ khoản 2 Điều 2

“đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.”

- Căn cứ các quy định trên, trường hợp VPĐD Coventya South East Asia Pte.Ltd tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là VPĐD) có chi trả khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị được hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Tiết đ.5 Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

Download

3. Công văn số 20847/CTHN-TTHT ngày 11/6/2021 V/v xuất hóa đơn GTGT trong mua bán bất động sản

- Trong thời gian từ ngày Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 được ban hành đến ngày 30/6/2022, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. Theo đó Công ty có hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Download

4. Công văn số 20844/CTHN-TTHT ngày 11/6/2021 V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư

- Trường hợp năm 2016, Công ty cổ phần Licogi 19 có hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư “Công trình Thủy điện Sông Nhiệm 3” cho Công ty cổ phần Licogi 13 theo đúng quy định của pháp luật, nếu thuộc trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Khi chuyển nhượng, Công ty cổ phần Licogi 19 thực hiện lập hóa đơn theo quy định, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

- Nội dung vướng mắc liên quan đến hạch toán kế toán không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP Hà Nội, đề nghị đơn vị liên hệ với Cục quản lý giám sát kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Download

5. Công văn số 20846/CTHN-TTHT ngày 11/6/2021 V/v kê khai thuế GTGT theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP

- Trường hợp Công ty HPD có nhà máy sản xuất điện khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính thì thực hiện khai thuế GTGT tại nơi có nhà máy sản xuất điện theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Về mẫu biểu kê khai, trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Công ty thực hiện kê khai theo mẫu 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Download

 

 

 

 

 

 

Bình luận

  • avatar

    Zara
    .
    Hookup Women Uses Totally free Matters? An Incredible Horizontal Benefit! Totally free hookup ladies singles on the internet is the best solution if you're tired of planning to bars and groups merely to be ignored, as well as even worse, laughed at. I know what it's like because I've been there. I had been one and needy back into the time -- I necessary a fresh companion -- nevertheless i continued attempting because I had no other choice. If you're a single gentleman who wishes to hookup with sexy ladies without going to those areas in which the girls are by itself, than the article might just alter your lifestyle. It is going to clarify why courting on the web is the perfect choice if you're a masculine that is too shy to strategy a beautiful girl within a nightclub or club.

Viết bình luận