Tin tức

BẢN TIN TUẦN 4 THÁNG 6 NĂM 2021

MỘT SỐ CÔNG VĂN VỀ THUẾ ĐƯỢC CẬP NHẬT TUẦN 4 THÁNG 6 NĂM 2021 NHƯ SAU:

1. Công văn số 21927/CTHN-TTHT ngày 18/6/2021 V/v khoản  tiền bồi thường khi thanh lý hợp đồng

  Trường hợp Công ty TNHH đầu tư Capitaland - Hoàng Thành ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng cá nhân, trong quá trình thực hiện dự án vì lý do khách quan Công ty tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng khi chưa bàn giao căn hộ và phát sinh khoản chi bồi thường cho khách hàng cá nhân thì: 

 + Về thuế TNCN đối với khoản tiền bồi thường cá nhân nhận được:

Trường hợp khách hàng cá nhân nhận được khoản tiền bồi thường thiệt hại theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì cá nhân không phải kê khai, nộp thuế TNCN.

+ Về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi về tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng, khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi tiền theo quy định. Nếu khoản chi nêu trên đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì được xác định là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Download

2. Công văn số 21930/CTHN-TTHT ngày 18/6/2021 V/v miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

- Về xác định các giao dịch liên kết giữa các bên có quan hệ liên kết được quy định tại Khoản 2 Điều 1, Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ. Để xác định bản chất giao dịch liên kết, doanh nghiệp căn cứ nguyên tắc phân tích, so sánh giao dịch liên kết quy định tại Điều 6 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.

- Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng thì được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP nhưng phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP nêu trên.

Tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế làm căn cứ xác định điều kiện được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP nêu trên được tính bằng (=) tổng giá trị tại Cột (3) cộng (+) Cột (7) của dòng chỉ tiêu “Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết” theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Về xác định trường hợp miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hay phải lập kê khai, lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đối với kỳ tính thuế từ năm 2022 trở đi, đề nghị doanh nghiệp căn cứ văn bản quy phạm pháp luật tại từng thời điểm áp dụng tương ứng để xác định.

Download

3. Công văn số  21837/CTHN-TTHT ngày 18/6/2021 V/v kê khai thuế đối với hợp đồng tài trợ

Trường hợp Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế cộng đồng là đơn vị sự nghiệp công lập kê khai thuế GTGT theo phương pháp tỷ trực tiếp, kê khai thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu. Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế cộng đồng nhận tiền tài trợ để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo mang lại kiến thức kinh nghiệm giải pháp tiên tiến hiệu quả cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Khi nhận tiền tài trợ, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế cộng đồng lập chứng từ thu theo quy định.Trường hợp nhận tiền tài trợ từ tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Khoản thu nhập Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế cộng đồng nhận được từ nguồn tài trợ nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC được xác định là thu nhập khác. Việc kê khai nộp thuế TNDN được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Download

4. Công văn số 21929/CTHN-TTHT ngày 18/6/2021 V/v trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

 Việc trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Khoa học công nghệ - Bộ Tài chính.

- Trường hợp Tổng công ty điều chỉnh lại hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 sau khi cơ quan thuế đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

Đề nghị Tổng Công ty du lịch Hà Nội - Công ty TNHH căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, đối chiếu với các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện đúng quy định.

Download

5. Công văn số 21839/CTHN-TTHT ngày 18/6/2021 V/v thuế TNCN từ đầu tư vốn

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì tổ chức chi trả có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1 Điều 25 và số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Download    

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận