Tin tức

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2017/Ấn phẩm 4

1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)

(i). Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm

Ngày 15/5/2017, Bộ Tài Chính (“BTC”) ban hành Thông tư số 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành chi tiết Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh Bảo hiểm. Đáng lưu ý, Thông tư 50 bổ sung thêm tỷ lệ hoa hồng môi giới tối đa cho nghiệp vụ bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng với mức tối đa không quá 5% mức phí bảo hiểm thực tế thu được. Tỷ lệ hoa hồng môi giới với các nghiệp vụ môi giới khác không có gì thay đổi so với quy định trước đây.

Thông tư 50 cũng thay mới toàn bộ các biểu mẫu về đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Thông tư 50 có hiệu lực từ ngày 1/7/2017, thay thế Thông tư 124/2012/TT-BTC, Thông tư 125/2012/TT-BTC và Thông tư 194/2014/TT-BTC.

(ii). Sửa đổi, bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-TTg bổ sung Quyết định 66/2014/QĐ-TTg về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Theo đó, một số danh mục công nghệ cao được bổ sung bao gồm công nghệ Internet kết nối vạn vật, công nghệ thực tại ảo, công nghệ vô tuyến thông minh, v.v. Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao nên lưu ý Quyết định này để áp dụng ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp.

Quyết định 13 có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2017.

2. Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) và chính sách lao động

(i). Cá nhân không phải quyết toán với thu nhập từ hoạt
động kinh doanh

Theo Công văn 1864/TCT-TNCN ngày 9/5/2017, trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công,vừa có thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì cá nhân không phải thực hiện quyết toán đối với thu nhập từ
hoạt động kinh doanh.

(ii). Khoản chiết khấu thương mại trả bằng tiền cho cá nhân kinh doanh phải khấu trừ thuế TNCN

Theo Công văn số 1615/TCT-CS ngày 25/4/2017, trường hợp doanh nghiệp chi trả chiết khấu thương mại bằng tiền (tức không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) cho cá nhân là đại lý kinh doanh thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN.

(iii). Thu nhập từ bồi thường vi phạm hợp đồng không phải tính thuế TNCN

Theo Công văn số 1873/TCT-TNCN ngày 10/5/2017, 10 loại thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNCN hiện hành không bao gồm thu nhập từ bồi thường hợp đồng. Do đó, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng với cá nhân và phải bồi thường cho cá nhân do vi phạm hợp đồng thì cá nhân không phải nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập nhận được
nêu trên.

3. Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và hóa đơn

(i). Văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ xây lắp cho doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) cũng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Theo Công văn 1714/TCT-CS ngày 28/4/2017, trường hợp văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài đã đăng ký kê khai thuế theo phương pháp hỗn hợp (tức là kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ % ấn định trên doanh thu) có hoạt động cung cấp dịch vụ xây dựng, cải tạo công trình cho DNCX thì hoạt động này sẽ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

(ii). Hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu sẽ không thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT

Theo Công văn 379/TCT-CS ngày 7/2/2017, trường hợp doanh nghiệp A nhập khẩu sản phẩm sau đó sơ chế rồi bán lại cho doanh nghiệp B để để xuất khẩu thì hàng hóa được coi là có nguồn gốc nhập khẩu để xuất khẩu nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC.

(iii). Khấu trừ thuế GTGT với hàng hóa, dịch vụ thanh toán theo điều khoản trả chậm

Theo Công văn 1636/TCT-KK ngày 25/4/2017 và Công văn 06/TCT-CS ngày 3/1/2017, trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ theo điều khoản trả chậm, đến thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng mà bên bán đã xuất hóa đơn, đã kê khai nộp thuế GTGT đầu ra nhưng bên mua chưa thanh toán thì bên mua vẫn được kê khai khấu trừ đối với hóa đơn đầu vào. Khi bên mua thực hiện thanh toán, nếu doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì bên mua phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT tương ứng với hóa đơn đầu vào đã kê khai trước đây.

(iv). Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư
39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa
đơn

Ngày 27/4/2017, BTC ban hành Thông tư 37/2017/TTBTC
sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về hóa đơn. Điểm thay đổi cần lưu ý là:

  • Cơ quan thuế phải ban hành Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp. Trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản sau 2 ngày làm việc thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Trước đây, thời gian này theo quy định tại Thông tư 26 là 5 ngày;
  • Trường hợp hợp đồng đặt in hoá đơn (đối với hóa đơn đặt in) không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng thì cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế thanh lý hợp đồng in hóa đơn và không bị xử phạt trong trường hợp này. Trước đây, người nộp thuế có thể bị xử phạt từ 4 triệu VNĐ đến 8 triệu VNĐ.

Viết bình luận