Tin tức

CHI TÀU XE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ PHÉP CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN?

CHI TÀU XE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ PHÉP CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN

- Căn cứ quy định tại điểm 2.9 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động”.

- Căn cứ theo điều 113 bộ Luật lao động năm 2012 số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013 đến ngày 31/12/2020:

“Điều 113. Tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường ngày nghỉ hằng năm

1. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

2. Tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường do hai bên thoả thuận.

Đối với người lao động miền xuôi làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và người lao động ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc ở miền xuôi thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường”.

Căn cứ theo các quy định trên thì các khoản chi tiền tàu xe cho người lao động theo đúng quy định tại điều 113 bộ Luật lao động năm 2012 thì được tính là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN trước thời điểm 01/01/2021.

- Căn cứ bộ Luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

Theo bộ Luật lao động năm 2019 thì không có quy định khoản chi phụ cấp tàu xe cho người lao động như theo điều 113 bộ Luật lao động năm 2012. Do đó kể từ ngày 01/01/2021 bộ Luật lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành thì khoản chi phụ cấp tàu xe cho người lao động không được tính là chi phí được trừ theo điểm 2.9 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC.

 

Viết bình luận