Tin tức

CÓ PHẢI NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TNCN NẾU KHÔNG PHÁT SINH KHẤU TRỪ THUẾ TNCN TRONG THÁNG/QUÝ?

KHÔNG PHÁT SINH CHI TRẢ THU NHẬP HOẶC CHI TRẢ THU NHẬP CHƯA ĐẾN MỨC KHẤU TRỪ THUẾ THÌ KHÔNG PHẢI KÊ KHAI THUẾ TNCN THÁNG/QUÝ TỪ NGÀY 30/10/2022.

Đây là điểm mới theo khoản 2 điều 1 nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 126/2020/NĐ-CP chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

2. Bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

“e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.”

Như vậy kể từ ngày 30/10/2022, trường hợp doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN của tháng/quý đó.

 

Viết bình luận