Tin tức

CÔNG VĂN 53393/CTHN-TTHT NGÀY 4/11/2022 VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT VÃNG LAI

NHÀ THẦU KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ ĐỂ THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÌ CÓ PHẢI KÊ KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KHÁC TỈNH NƠI ĐĂNG KÝ TRỤ SỞ CHÍNH?

- Căn cứ theo điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

3. Khai thuế, nộp thuế:

c) Đối với hoạt động xây dựng:

c.1) Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 Điều này thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.

- Tại khoản 1, khoản 2 Điều 87 quy định hiệu lực thi hành:

“Điều 87. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.”

- Đồng thời, tham khảo hướng dẫn tại công văn số 53393/CTHN-TTHT ngày 4/11/2022 v/v kê khai thuế GTGT vãng lai:

Trường hợp công ty là nhà thầu xây dựng không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì công ty không phải khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo hướng dẫn tại tiết c.điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Download công văn tại đây.

 

Viết bình luận