Tin tức

Công văn 56954/CTHN-TTHT ngày 04/8/2023 của Cục thuế TP Hà Nội v/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

Công văn 56954/CTHN-TTHT ngày 04/8/2023 của Cục thuế TP Hà Nội v/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán.

Theo công văn, Cục thuế thành phố Hà Nội đã trả lời như sau:

- Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Panasonic Việt Nam nếu cần hóa đơn để giao cho Công ty thì hộ kinh doanh được cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2021/TT/BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.

- Đối với các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ của hộ kinh doanh nêu trên nếu Công ty TNHH Panasonic Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tải Công văn tại đây.

 

Viết bình luận