Tin tức

CÔNG VĂN SỐ 43260/CTHN-TTHT VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

CÔNG VĂN SỐ 43260/CTHN-TTHT VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Công văn số 43260/CTHN-TTHT ngày 22/6/2023 về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho DNCX như sau:

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa khuôn cho doanh nghiệp chế xuất nhưng dịch vụ sửa chữa khuôn được thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan thì không thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính.

Download Công văn tại đây.

Viết bình luận