Tin tức

ĐÃ CÓ THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 80/2021/TT-BTC về hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

- Các biểu mẫu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Đối với khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, đồng thời một số thông tư sẽ không còn hiệu lực, cụ thể:

+ Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

+ Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

+ Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

+ Thông tư 208/2015/TT-BTC về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;

+ Thông tư 71/2010/TT-BTC hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường.

+ Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Download tại đây.

 

Bình luận

  • avatar

    Jeffery
    .
    viagra spray online online pharmacy viagra prescription cost of viagra at cvs cheap pfizer viagra online viagra online cheap price

Viết bình luận