Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn

Liên hệ Còn hàng

1. Dịch vụ tư vấn tài chính

 • Tư vấn tài chính
 • Tư vấn nguồn nhân lực;
 • Tư vấn quản lý
 • Tư vấn quyết toán tài chính và quyết toán vốn đầu tư;
 • Tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành;
 • Tư vấn về định giá tài sản;
 • Tư vấn đánh giá hiệu quả các phương án đầu tư;
 • Tư vấn cố phần hoá, sáp nhập và giải thể doanh nghiệp;
 • Các dịch vụ tư vấn liên quan đến tài chính..v.v.

2. Dịch vụ tư vấn thuế

 • Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu và các loại thuế khác;
 • Cung cấp hướng dẫn các qui định về luật thuế Việt Nam;
 • Giúp  các  doanh  nghiệp  làm rõ các chính sách  thuế áp dụng  riêng biệt  đối với  đơn vị  mình; 
 • Các loại dịch vụ tư vấn khác liên quan đến thuế;

 

Đang cập nhật...

Dịch vụ liên quan