Tin tức

Không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế TNCN thì có phải kê khai tờ khai thuế TNCN

Không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế TNCN thì có phải kê khai tờ khai thuế TNCN tháng/quý?

- Căn cứ theo khoản 3 điều 7 nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế:

Điều 7. Hồ sơ khai thuế

3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

c) Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

d) Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

đ) Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.

- Căn cứ theo Công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

5.14. Về khai thuế thu nhập cá nhân và thuế, các khoản thu khác của hộ kinh doanh, cá nhân cho thuê tài sảna) Về hồ sơ khai thuế:

Điểm mới 1: Sửa đổi quy định tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (điểm b Khoản 3 Điều 7).

Trước đây: Theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì không phải khai thuế.

=> Như vậy doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNDN theo tháng/quý thì vẫn phải khai thuế. Tuy nhiên chưa có quy định hướng dẫn doanh nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế TNCN thì có phải kê khai thuế không.

Ngày 01/7/2021 Tổng Cục Thuế đã ra Công văn số 2393/TCT-DNNCN về việc hướng dẫn khai thuế TNCN. Theo đó:

“Chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN mới thuộc diện phải khai thuế TNCN. Do đó, trường hợp tổ chức cá nhân không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế TNCN thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNCN. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng.quý nào thì không phải kê khai thuế TNCN của tháng/quý đó”.

Download tại đây

 

Viết bình luận