Tin tức

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT HÓA ĐƠN, KÊ KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRONG CÙNG TỔNG CÔNG TY?

Điều chuyển tài sản cố định giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc, giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc các đơn vị có tư cách pháp nhân trong cùng một Tập đoàn, Tổng Công ty thì có phải xuất hóa đơn GTGT?

Căn cứ khoản 6, khoản 7, điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

Căn cứ theo quy định trên:

- Trường hợp điều chuyển tài sản cố định giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong cùng Tổng Công ty thì không phải xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế. Hồ sơ điều chuyển phải có quyết định hoặc lệnh điều động kèm theo bộ hồ sơ gốc của tài sản.

- Trường hợp điều chuyển tài sản cố định giữa các đơn vị hạch toán độc lập, giữa các đơn vị có tư cách pháp nhân trong cùng Tổng Công ty thì phải xuất hóa đơn trong trường hợp tài sản cố định điều chuyển đã được đánh giá lại.

 

 

 

 

Viết bình luận