Tin tức

THỜI HẠN NỘP VÀ MỨC PHẠT NẾU CHẬM NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

KẾ TOÁN LƯU Ý VỀ THỜI HẠN NỘP VÀ MỨC PHẠT NẾU CHẬM NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động hàng năm

- Căn cứ khoản 2 điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Khoản 1 điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 15/7/2022 sửa đổi khoản 2 điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP:

Điều 73. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

“Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi.

2. Về mức phạt nếu chậm báo cáo thay đổi lao động

- Căn cứ điểm c khoản 2 điều 8  Nghị định 12/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022:

Điều 8. Vi phạm về tuyển dụng, quản lý lao động

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

c) Không báo cáo tình hình thay đổi về lao động theo quy định;

- Ngoài ra, Khoản 1, Điều 6 của Nghị định này cũng quy định, người sử dụng lao động là cá nhân nếu không thực hiện báo cáo tình hình thay đổi lao động đúng thời hạn sẽ bị phạt 05-10 triệu đồng, nếu là tổ chức thì sẽ bị phạt gấp đôi: 10-20 triệu đồng. 

Viết bình luận