Tin tức

THỜI HẠN TẠM NỘP 75% THUẾ TNDN 3 QUÝ ĐẦU NĂM 2022

THỜI HẠN TẠM NỘP 75% THUẾ TNDN 3 QUÝ ĐẦU NĂM 2022 ?

- Căn cứ điểm b khoản 6 điều 8 nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế:

Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

a) Thuế tài nguyên.

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này). Người nộp thuế phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính) Và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

- Căn cứ Khoản 2 điều 59 Luật quản lý thuế năm 2019 quy định mức tính tiền chậm nộp tiền thuế:

a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

b) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

* Tham khảo tại công văn số 1163/CCT-TTTBTK ngày 13/10/2022 về tạm nộp thuế TNDN 3 quý đầu năm 2022. Theo đó:

- Chi cục thuế yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 3 quý và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế xác định, tạm nộp thuế TNDN của 3 quý đầu năm tính thuế năm 2022, số thuế tạm nộp đảm bảo không thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp của năm quyết toán.

- Thời hạn tạm nộp thuế TNDN 03 quý đầu năm 2022 chậm nhất là ngày 30/10/2022, trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày 31/10/2022 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Download công văn tham khảo tại đây.

 

 

 

Viết bình luận