Tin tức

THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Ngày 17/9/2021 Bộ Tài chính ban hành hông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuếNghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử; một số nội dung về hóa đơn giấy gồm: tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn do Cục Thuế đặt in, ký hiệu mẫu số hóa đơn là tem, vé, thẻ do Cục Thuế đặt in. Cụ thể:

1. Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử;

2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử;

3. Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

4. Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác;

5. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp;

6. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

7. Sử dụng biên lai, chứng từ;

8. Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

Download tại đây

 

 

Viết bình luận