Tin tức

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM ?

Công văn số 8913/CT-TTHT ngày 20/8/2019 của cục thuế TPHCM về thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với người nước ngoài có quốc tịch Nhật Bản là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế, cá nhân này có 2 nguồn thu nhập: thu nhập phát sinh ở Việt Nam và thu nhập phát sinh tại nước ngoài thì người lao động thực hiện kê khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế đối với phần thu nhập do Công ty nước ngoài chi trả theo mẫu 02/KK-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC. Số thuế TNCN mà cơ quan chi trả tại Nhật Bản đã khấu trừ thuế theo quy định pháp luật Nhật Bản được trừ vào số thuế TNCN tại Việt Nam, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài theo quy định tại điều 26 thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp cá nhân nêu trên có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận ở 2 nơi: tại Công ty và tại Nhật Bản thì số thuế TNCN đã nộp tại Nhật Bản cho phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam (nếu có) không được trừ vào số thuế TNCN phải nộp tại Việt Nam.”

Nguồn: Tham khảo Công văn số 8913/CT-TTHT

Viết bình luận