Tin tức

TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH

THÔNG TƯ 73/2022/TT-BTC NGÀY 15/12/2022 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ,TÍNH HAO MÒN, TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH.

- Theo đó, thông tư quy định tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là một hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh hoặc từng tài sản độc lập thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn sau là tài sản cố định (TSCĐ):

+ Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên;
+ Có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là một hệ thống được giao cho nhiều cơ quan, đơn vị quản lý thì phần tài sản được giao cho từng cơ quan, đơn vị thỏa mãn đồng thời 02 tiêu chuẩn theo quy định trên là một TSCĐ.

- Thông tư cũng quy định tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được giao cho cơ quan, đơn vị quản lý phải tính hao mòn, trích khấu hao theo quy định, trừ các trường hợp sau:

+ Tài sản chưa tính hết hao mòn, chưa trích khấu hao hết giá trị nhưng đã bị hư hỏng không thể sửa chữa để sử dụng được;
+ Tài sản đã tính đủ hao mòn, trích khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được;
+ Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong thời gian chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác.

Thông tư 73/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Tải thông tư tại đây.

 

Viết bình luận